CSN_logo Ysgol Mynydd Bychan
New Zealand Road,
Gabalfa,
Cardiff,
CF14 3BR
Tel:      029 2061 3417
Fax:     029 2069 4154
email   
Location Map
   
Our Menu
indent  Tudalen Gartref/Home
indent  Yr Oriel Gallery
indent  Pwyllgorau'r Plant / School Committees
indent  Llythyron Pwysig/Important Letters
indent  Gwisg Ysgol/School Uniform
indent  Llywodraethwyr/Governors
indent  Llawlyfrau ysgol/School handbooks

Log In
Username

Password

Remember MeE-byst staff a disgyblion
email

Dosbarthiadau
indent  Meithrin
indent  Dosbarth Derbyn
indent  Blwyddyn 1
indent  Blwyddyn 2
indent  Blwyddyn 3
indent  Blwyddyn 4
indent  Blwyddyn 5
indent  Blwyddyn 6

TGCh / ICT

Ein Gweledigaeth TGCh/Our ICT Vision


Dyma wefan ar E-Ddiogelwch / Here is a link to an E-Safety Website
tuk


Polisi E-Ddiogelwch yr Ysgol/School E-Safety PolicyPolisi Defnydd o'r Rhyngrwyd/Internet Use Policy

Gwybodaeth bwysig / Important information
bus
CLICIWCH
YMA
I DDARLLEN GWYBODAETH A GYHOEDDWYD GAN LYWODRAETH CYMRU AM LAU PEN.

CLICK

HERE
TO READ IMPORTANT INFORMATION PUBLISHED BY THE WELSH GOVERNMENT REGARDING HEAD LICE.

1. Cliciwch

yma
er mwyn gweld copi o Adroddiad Blynyddol y Corff Llywodraethol.

Click

here
to view a copy of the Governing Body's Annual Report.

DYDD MAWRTH 14/10/14 - FE FYDD YR YSGOL AR AGOR I BOB DOSBARTH YN OL YR ARFER. dARPERIR CINIO A CHLWB BRECWAST.
TUESDAY 14/10/14 - UNISON, GMB and UNITE ONE DAY STRIKE IS SUSPENDED:- THE SCHOOL WILL BE OPEN FOR ALL CLASSES, BREAKFAST CLUB AND DINNERS PROVIDED AS NORMAL.


Diwrnodau HMS 2014 - 2015 - Llun 01/09/14, Dydd Mawrth 02/09/14, Llun 05/01/15, Gwener 27/03/15, Llun 20/07/15

INSET Dates 2014 - 2015 - Monday 01/09/14, Tuesday 02/09/14, Monday 05/01/15, Friday 27/03/15, Monday 20/07/15

Calendar
< October, 2014 >
S M T W T F S
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01


Cyfeiriad E-bost / E-mail address
Dyma gyfeiriad e-bost newydd yr ysgol:
Here is the school's new e-mail address:

ysgolmynyddbychan@cardiff.gov.uk


Croeso i wefan newydd Ysgol Mynydd Bychan
croeso

ysgol

derwen


Nod yr Ysgol / The aim of the School


Dymunwn, fel ysgol, greu awyrgylch lle gall ein disgyblion ddatblygu’n addysgiadol, yn ddiwylliannol, yn gymdeithasol, yn ysbrydol a chorfforol hyd eu heithaf. I’r diben hwn ceisiwn ysbrydoli’r plant trwy seilio eu haddysg ar iaith, crefydd, diwylliant a threftadaeth Cymru, a chreu ymwybyddiaeth gref o Gymreictod ac ennyn balchder yn ein hiaith yng nghalon pob plentyn.

As a school, we strive to create an atmosphere where our pupils are able to develop educationally, culturally, socially, spiritually and physically to the best of their ability. To this end we aim to motivate the children through basing their education on the Welsh language and the religion, culture and heritage of Wales, creating a strong awareness of Welshness and nurturing pride in our language in each child's heart.

Created on 2003-02-04 10:24:27 by install
Updated on 2014-03-26 17:36:28 by webmaster
 Printable Version

Digwyddiadau / Events
Mercher / Wednesday 08/10
Gwasanaeth Diolchgarwch
Harvest Festival

Mercher / Wednesday 08/10
Ymweliad addysgiadol Bl 6
Year 6 educational visit

Gwener / Friday 10/10
Dathlu Diwrnod Dathlu T LLew Jones
T Llew Jones Day celebrations

Llun – Mercher
Monday – Wednesday 13/10 – 15/10
Ffair Lyfrau Saesneg
English Book Fair

Gwener / Friday 17/10
Gwasanaeth Dosbarth Bl 3
Year 3 Class Assembly

Llun – Gwener
Monday – Friday 20 – 24/10
Ymweliad Bl 6 â Llangrannog
Year 6 visit to LLangrannog

Gwener / Friday 24/10
Hanner Tymor Half Term

LLun / Monday 03/10
Ysgol yn dechrau am 9.00 ar ol hanner tymor
School starts after half term – 9.00a.m.

Mawrth / Tuesday 04/11
Ymweliad Addysgiadol Bl 2, Castell Caerffili
Year 2 Educational Visit, Caerphilly Castle

Llun – Gwener
Monday – Friday 17/11 – 21/11
Wythnos Aml Ddiwylliannol a Gwrthfwlio
Multicutural and Anti bullying week

Mawrth / Tuesday 18/11
P’nawniau Agored
Open Afternoons

Mercher / Wednesday 19/11
P’nawniau Agored
Open Afternoons

Llun / Monday 24/11
Jambori yr Urdd – Bl 3, 4, 5 a 6
Urdd Jambori for Years 3, 4, 5 and 6 – a fun singing festival for all Welsh Medium schools

Mawrth / Tuesday 09/12
Ymarfer Gwasanaeth Adran Iau , Eglwys HighfieldsJunior Christmas Service practice, Highfields Church

Mercher / Wednesday 10/12
Ymarfer Gwasanaeth Cyfnod Sylfaen (Derbyn, Bl 1 a2, NID y Feithrin) Eglwys Highfields
Foundation Phase (Reception, Year 1 and 2 classes, NOT the Nursery pupils) Christmas Service practice, Highfields Church

Gwener / Friday 12/12
Gwasanaethau Nadolig:-Cyfnod Sylfaen (Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2) – 10.15 y.b
Adran Iau (Bl 3, 4, 5 and 6) – 1.30y.p Christmas Services:
Foundation Phase (Nursery, Reception, Year 1 and 2) – 10.15a.m.
Juniors (Yrs 3, 4, 5 and 6) – 1.30p.m.

Mercher / Wednesday 17/12
Parti Nadolig y plant
Children’s Christmas Party

Gwener / Friday 19/12
Ysgol yn cau am wyliau’r Nadolig
School closes for the Christmas holidays


PTA
indent  Dyddiadau cyfarfod CRhA/Dates of PTA Meeting
indent  Panto 2014
indent  Disgo!

Gwefannau Defnyddiol / Useful Websites
Dyma
yma
gopi o'r llythyr am Ddiwrnod T.Llew Jones (10/10/14).

Here

here
is a copy of the letter that was sent regarding T.Llew Jones day (10/10/14).

google
Cliciwch
yma
am restr o wefannau defnyddiol a fyddai'n helpu'r plant gyda'u gwaith.

Click

here
for a list of websites that will help the children with their work.

Wise Kids
- Defnyddio'r Rhyngrwyd mewn ffordd Arloesol, Positif a Diogel
- Promoting Innovative, Positive and Safe Internet Use

Cliciwch

yma
am fwy o wybodaeth gan y cwmni a ddaeth i'r ysgol yn ystod ein Wythnos Gwrth-fwlio.

Click

here
for more information relating to work done with the children during our Anti-Bullying Week.

Ein Gwobrau / Our Awards
olympaidd

Bydd Barod 2012
Get Set 2012

MarcCelfyddydauAur

Marc Celfyddydau Aur
Gold Arts Mark

MarcSafonTGCh

Marc Safon TGCh
ICT Mark

basic skills standard

Marc Ansawdd Sgiliau Sylfaenol
Basic Skills QualityStandard

eco

Gwobr Arian Ysgolion Eco
Eco Schools Silver Award

healthy

Cam Cyntaf Ysgolion Iach
Healthy Schools

isa

Gwobr Ysgolion Rhyngwladol Lefel Sylfaenol
International School Award, Foundation Level

investors in people

Busoddwyr Mewn Pobl
Investors in People Award

Grym Darllen
grym