CSN_logo Ysgol Mynydd Bychan
New Zealand Road,
Gabalfa,
Cardiff,
CF14 3BR
Tel:      029 2061 3417
Fax:     029 2069 4154
email   
Location Map
   
Our Menu
indent  Tudalen Gartref/Home
indent  Yr Oriel Gallery
indent  Pwyllgorau'r Plant / School Committees
indent  Llythyron Pwysig/Important Letters
indent  Gwisg Ysgol/School Uniform
indent  Llywodraethwyr/Governors
indent  Llawlyfrau ysgol/School handbooks

Log In
Username

Password

Remember MeE-byst staff a disgyblion
email

Dosbarthiadau
indent  Meithrin
indent  Dosbarth Derbyn
indent  Blwyddyn 1
indent  Blwyddyn 2
indent  Blwyddyn 3
indent  Blwyddyn 4
indent  Blwyddyn 5
indent  Blwyddyn 6

TGCh / ICT

Ein Gweledigaeth TGCh/Our ICT Vision


Dyma wefan ar E-Ddiogelwch / Here is a link to an E-Safety Website
tuk


Polisi E-Ddiogelwch yr Ysgol/School E-Safety PolicyPolisi Defnydd o'r Rhyngrwyd/Internet Use Policy

Gwybodaeth bwysig / Important information
bus
CLICIWCH
YMA
I DDARLLEN GWYBODAETH A GYHOEDDWYD GAN LYWODRAETH CYMRU AM LAU PEN.

CLICK

HERE
TO READ IMPORTANT INFORMATION PUBLISHED BY THE WELSH GOVERNMENT REGARDING HEAD LICE.

1. Cliciwch

yma
er mwyn gweld copi o Adroddiad Blynyddol y Corff Llywodraethol.

Click

here
to view a copy of the Governing Body's Annual Report.

Diwrnodau HMS 2014 - 2015 - Mercher 14/01/15, Gwener 27/03/15, Llun 20/07/15

INSET Dates 2014 - 2015 - Wednesday 14/01/15, Friday 27/03/15, Monday 20/07/15

Calendar
< November, 2014 >
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06


Cyfeiriad E-bost / E-mail address
Dyma gyfeiriad e-bost newydd yr ysgol:
Here is the school's new e-mail address:

ysgolmynyddbychan@cardiff.gov.uk


Croeso i wefan newydd Ysgol Mynydd Bychan
croeso

ysgol

derwen


Nod yr Ysgol / The aim of the School


Dymunwn, fel ysgol, greu awyrgylch lle gall ein disgyblion ddatblygu’n addysgiadol, yn ddiwylliannol, yn gymdeithasol, yn ysbrydol a chorfforol hyd eu heithaf. I’r diben hwn ceisiwn ysbrydoli’r plant trwy seilio eu haddysg ar iaith, crefydd, diwylliant a threftadaeth Cymru, a chreu ymwybyddiaeth gref o Gymreictod ac ennyn balchder yn ein hiaith yng nghalon pob plentyn.

As a school, we strive to create an atmosphere where our pupils are able to develop educationally, culturally, socially, spiritually and physically to the best of their ability. To this end we aim to motivate the children through basing their education on the Welsh language and the religion, culture and heritage of Wales, creating a strong awareness of Welshness and nurturing pride in our language in each child's heart.

Created on 2003-02-04 10:24:27 by install
Updated on 2014-03-26 17:36:28 by webmaster
 Printable Version

Digwyddiadau / Events

Llun – Gwener
Monday – Friday 17/11 – 21/11
Wythnos Aml Ddiwylliannol a Gwrthfwlio
Multicutural and Anti bullying week

Mawrth / Tuesday 18/11
P’nawniau Agored
Open Afternoons

Mercher / Wednesday 19/11
P’nawniau Agored
Open Afternoons

Llun 24/11 - PC Warner - cydweithio gyda disgybli0on Bl 5 a 6
Monday 24/11 - PC Warner to work with Year 5 and 6 pupils.

Llun / Monday 24/11
Jambori yr Urdd – Bl 3, 4, 5 a 6
Urdd Jambori for Years 3, 4, 5 and 6 – a fun singing festival for all Welsh Medium schools

Dydd Mercher 26/11 - Gwasanaeth Bl 1
Wednesday 26/11 - Year 1 Class Assembly

Mercher 26/11 - Bl 2, Sioe Nadolig Eglwys Bedyddwyr, Rhiwbina
Wednesday 26/11 - Year 2 visit Rhiwbina Baptist Church for a Christmas Show.

Iau 27/11 - Ffair Aeaf CRA
Thursday 27/11 - PTA Winter Fair, School Hall

Gwener 28/11 - diwrnod olaf ar gyfer derbyn ffurflenni 'Etholiad Rhiant Lywodraethwr'.
Friday 28/11 - closing date for the Parent Governor election forms.

Gwener 05/12 - Bl 6 yn mynd i weld Sioe Gerdd Glantaf 'Hairspray'
Friday 05/12 -Year 6 visit Glantaf to see their show 'Hairspray'

Llun 08/12 - Sioe Doniau Mynydd Bychan, CRA, Eglwys St Marks, 7.00
Monday 08/12 - PTA Talent Show, St Mark's Church, 7.00

Mawrth / Tuesday 09/12
Ymarfer Gwasanaeth Adran Iau , Eglwys HighfieldsJunior Christmas Service practice, Highfields Church

Mercher / Wednesday 10/12
Ymarfer Gwasanaeth Cyfnod Sylfaen (Derbyn, Bl 1 a2, NID y Feithrin) Eglwys Highfields
Foundation Phase (Reception, Year 1 and 2 classes, NOT the Nursery pupils) Christmas Service practice, Highfields Church

Mercher 10/12 - Bl 6 yng Nglantaf.
Wednesday 10/12 - Year 6 in Glantaf

Iau - 11/12 - PC Warner, cydweithio gyda Bl 4
Thursday 11/12 - PC Warner, workshop with Year 4

Gwener / Friday 12/12
Gwasanaethau Nadolig:-Cyfnod Sylfaen (Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2) – 10.15 y.b
Adran Iau (Bl 3, 4, 5 and 6) – 1.30y.p Christmas Services:
Foundation Phase (Nursery, Reception, Year 1 and 2) – 10.15a.m.
Juniors (Yrs 3, 4, 5 and 6) – 1.30p.m.

Mercher / Wednesday 17/12
Parti Nadolig y plant
Children’s Christmas Party

Gwener / Friday 19/12
Ysgol yn cau am wyliau’r Nadolig
School closes for the Christmas holidays


PTA
indent  Dyddiadau cyfarfod CRhA/Dates of PTA Meeting
indent  Panto 2014
indent  Disgo!

Gwefannau Defnyddiol / Useful Websites
Cliciwch
yma
i weld copi o gynllun gwariant Grant Amddifadedd Plant yr ysgol.

Click

here
to view a copy of the school's Pupil Deprivation Grant's spending plan.

google
Cliciwch
yma
am restr o wefannau defnyddiol a fyddai'n helpu'r plant gyda'u gwaith.

Click

here
for a list of websites that will help the children with their work.

Wise Kids
- Defnyddio'r Rhyngrwyd mewn ffordd Arloesol, Positif a Diogel
- Promoting Innovative, Positive and Safe Internet Use

Cliciwch

yma
am fwy o wybodaeth gan y cwmni a ddaeth i'r ysgol yn ystod ein Wythnos Gwrth-fwlio.

Click

here
for more information relating to work done with the children during our Anti-Bullying Week.

Ein Gwobrau / Our Awards
olympaidd

Bydd Barod 2012
Get Set 2012

MarcCelfyddydauAur

Marc Celfyddydau Aur
Gold Arts Mark

MarcSafonTGCh

Marc Safon TGCh
ICT Mark

basic skills standard

Marc Ansawdd Sgiliau Sylfaenol
Basic Skills QualityStandard

eco

Gwobr Arian Ysgolion Eco
Eco Schools Silver Award

healthy

Cam Cyntaf Ysgolion Iach
Healthy Schools

isa

Gwobr Ysgolion Rhyngwladol Lefel Sylfaenol
International School Award, Foundation Level

investors in people

Busoddwyr Mewn Pobl
Investors in People Award

Grym Darllen
grym